70973.jpg

Händelserikt höstmöte på kommande

NYHET. Svenska studieförbundets medlemsorganisationer samlas till höstmöte den 27 november. Det kanske är sista gången detta sker – om mötet så väljer är det Förbundsarenans medlemmar som samlas till nästa vårmöte.

På höstmötet behandlas stadgeenliga ärenden. Dessutom behandlas ett förslag om att byta namn på organisationen och därmed en stadgeändring. Inkomna ansökningar om medlemskap behandlas också.

Medlemsorganisationerna har rätt att till mötet utse två befullmäktigade representanter som har en röst var. Samverkande medlemmar har yttranderätt men inte rösträtt på föreningens möten. Möteshandlingarna sänds per e-post till medlemsorganisationerna en dryg vecka före mötet. I möteshandlingarna ingår valberedningsutskottets förslag till val av ordförande och styrelseledamöter samt personliga ersättare.

Höstmötet är onsdagen den 27 november kl. 14.30 i festsalen, SFV-huset G18, Georgsgatan 18 i Helsingfors. Kaffeservering från kl. 14.

Före höstmötet ordnas ett tillfälle, där du kan bli en dörröppnare. Är du intresserad av att få träffa någon från din egen bransch med utländsk bakgrund? Med hjälp av "Dörren" kan personer, som är etablerade i Finland och utlandsfödda, mötas och utbyta kunskaper och erfarenheter med varandra. En deltagarregistrering är öppen 4-6 november och anvisningar för hur du kan registrera dig och vara med skickas ut skilt. Reservera gärna kl. 13-14 den 27 november för detta.

Välkomna på höstmötet, och passa på att bli en dörröppnare!

70978_t.jpg

Kommunikation är nyckeln till samarbeten

PÅ BORDET. Kommunikation är nyckeln till alla samarbeten. Svenska hörselförbundet funderar på framtidens kommunikation då antalet personer med hörselnedsättning ökar samtidigt som mer kommunikation sker över nätet, skriver Nora Strömman.
70974_t.jpg

”Nätverken är Studieförbundets starkaste redskap”

PROFILEN. Svenska studieförbundets avgående vice ordförande Frans Cederlöf har varit med i styrelsen nästan en femtedel av sitt liv. Han har lärt sig samarbete, intressebevakning och vikten av gemensamma lösningar.