Svenska studieförbundets integritetspolicy

 

Förbundets namn och kontaktuppgifter

Svenska studieförbundet (FO-nummer 0215331-8), Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors, kansli@studieforbundet.fi, 040-7030279, www.studieforbundet.fi

Registrets ändamål och den lagliga grunden

Ändamålet med verksamhetsregistret är att samla in den information som är nödvändig för att behandla anmälningar till evenemang och deltagande i verksamheten. Den rättsliga grunden är 6.1.a, samtycke. Personuppgifterna behandlas också i samband med sändandet av nyhetsbrev och deltagande i evenemang och andra marknadsföringsåtgärder.

Mottagare av personuppgifter

Personuppgifterna hanteras av Studieförbundets personal. Registeruppgifter kan delas ut inom organisationen, till samarbetsparter och bland evenemangets intressentgrupper.

Lagringsperiod

Personuppgifterna bevaras så länge som det behövs för att möjliggöra den registrerades anmälning och det evenemang som anmälningen gäller. Dessutom bevaras uppgifterna tills evenemanget redovisats om någon av finansiärerna kräver uppgifter om deltagarna. Uppgifterna tas bort när de inte längre behövs.

Rättigheter

Personer som finns upptagna i registret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter. Uppgifter som har tagits in i bokföringen kan inte raderas. Övriga uppgifter kan på begäran raderas.

Klagomål

Personer som finns upptagna i verksamhetsregister har rätt att inge klagomål till Dataombudsmannen.

Skyldighet att tillhandahålla uppgifter

Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att göra en anmälan till evenemang.