Vad vet du om SAMS?

26.10.2015 kl. 13:32
Juridiskt ombud, utdelning av bidrag inom social- och hälsovårdssektorn, stödpersonsverksamhet och ett projekt som lyfter fram minoriteter inom minoriteten. Studieförbundet presenterar: SAMS – samarbetsförbundet kring funktionshinder!

Vad är ”meningen med föreningen”, verksamhetsledare Nina af Hällström?

SAMS arbetar för att finlandssvenska personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga ska känna sig delaktiga i samhället och att deras liv ska förbättras. Vi arbetar både med intressebevakning och genom de verksamheter vi har, till exempel stödpersonsverksamheten 4BT. Målet är att samla hela funktionshindersektorn.

Hur ser organisationen ut?

Vi har fyra medlemmar och de är Förbundet De Utvecklingsstördas Väl, Förbundet Finlands Svenska Synskadade, Psykosociala förbundet och Svenska hörselförbundet. Styrelsen består av fem personer och vi är totalt sex personer som jobbar på kansliet som finns i Vegahuset på Nordenskiöldsgatan i Helsingfors.

Aktuellt just nu?

Vi ordnar årligen ett seminarium i Tammerfors för om den sociala sektorn och för personer som är intresserade av sociala frågor. I år var titeln ”Ger självbestämmande självständighet?” och seminariet hölls i oktober. Årligen ordnas en temadag om funktionshinderfrågor som främst fokuserar på juridiken och intressebevakningen. I år äger seminariet rum den 18 november på Kommunhuset i Helsingfors.

Vad är ni bäst på?

Vi ska bli bäst inom funktionshinderfrågor. Vi har en väldigt engagerad och kunnig personal, det kommer man långt med. Vi har kunnande inom frivilligarbete, nätverksarbete och mänskliga rättigheter. Vi är ett rätt nytt förbund om man jämför till exempel med våra medlemsförbund, men vi ska bli en sådan aktör på fältet att om någon har en fråga kring funktionshinder så tänker man ”hej, jag kollar med SAMS”.

Era största utmaningar?

Resurserna. Ekonomiskt skulle vi vilja ha möjlighet att till exempel resa runt mer. Våra juridiska ombud arbetar för hela Svenskfinland, men till exempel stödpersonsverksamheten fungerar tillsvidare bara i huvudstadsregionen. Vi har ansökt om bidrag för att starta verksamhet i Österbotten men inte fått. Sen har vi ju också stora utmaningar i och med samhällssituationen – hur går det med lagstiftningsprojekt inom vår sektor, skjuts allt upp på grund av ekonomiska orsaker?

Hur ser er ekonomi ut?

Vi får bidrag från RAY och från Svenska kulturfonden samt mindre bidrag från andra stiftelser. Största utgiften är löner och på andra plats kommer hyror.

Vad vill ni samarbeta med andra i Studieförbundet kring?

Vi samarbetar gärna kring frivilligarbete, information och kring generella organisationsfrågor. Vi nätverkar också gärna med andra organisationer, det kan ge bland annat stöd för personalen att hitta nya sätt att jobba.

Läs mer...

Läs mer om SAMS stödpersonsverksamhet 4BT, om juridiskt ombud, om projektet MiM, läs boken Inblickar i vardagen och allmänt om SAMS.

Årtal

2010 grundades SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder.

2012 flyttades stödpersonsverksamheten och juridiskt ombud till SAMS. Samma år startade MiM – Minoriteter inom Minoriteten, ett projekt inom SAMS, så personalstyrkan växte på några månader från en till sex personer.

Siffror

4 timmar per månad tror SAMS att alla kan dela med sig av för att göra samhället mer tillgängligt och accepterande.

10 personer medverkar i boken Inblickar i vardagen som SAMS gett ut.

Nina af Hällström, verksamhetsledare på SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder, står helst då hon arbetar.

82367_t.jpg

Evenemang för alla

ARTIKEL. Visst vill vi ordna tillgängliga evenemang där alla känner sig välkomna. Men hur gör man det i praktiken? Vi har samlat konkreta tips och verktyg för hur ditt förbund ordnar tillgängliga evenemang.Läs mera »
30.05.2022 kl. 12:37
75377_t.jpg

Hur har vi lyckats som samarbetsförbund?

PÅ BORDET. SAMS firar sitt tioårsjubileum denna höst. Tf. verksamhetsledare Ilona Salonen skriver i kolumnen om hur organisationen som en del av jubileumsåret undersöker hur de lyckats som samarbetsorganisation.Läs mera »
30.10.2020 kl. 06:21
72905_t.jpg

Namnbyte – död och pina eller realism och framtidstro?

PÅ BORDET. Handikappförbundet har bytt namn och är nu FMA - Funktionsrätt med ansvar. Verksamhetsledare Ulf Gustafsson reflekterar kring processen bakom namnbytet.Läs mera »
27.03.2020 kl. 08:31
60974_t.jpg

Anställd i förbundsvärlden

I SOFFAN: Förbundsvärlden i Svenskfinland är en speciell och unik arbetsmiljö. Hur är det egentligen att jobba i förbundsvärlden? Vi har frågat några anställda i våra medlemsförbund hur det är att jobba inom förbundsvärlden. Läs mera »
08.11.2017 kl. 09:17