Frikyrklig samverkan vill diskutera värderingar

16.08.2016 kl. 10:06
Genom Frikyrklig samverkan samarbetar sex frikyrkosamfund kring utbildning, biståndsarbete och intressebevakning.

- Det finns en uppfattning inom frikyrkorna om att andra inte alltid ser oss som legitima samhällspåverkare. Man ser inte den potential religiösa samfund har i samhällsbygget. Vi vill diskutera och bidra med värderingar som grundar sig på vår tro och övertygelse, till exempel samtal kring människosyn, rättvisefrågor och olika samhällsfrågor, säger Jan Edström, ordförande för Frikyrklig samverkan.

- Vi behöver kunna diskutera med olika aktörer utifrån värdegrund, och inte utifrån vem som tror eller inte tror på Gud. Om man lägger ”ateist-troende-tänket” åt sidan, kan man se att kyrkans värdegrund har stora likheter med Finlands lag och FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Det finns mycket gemensamt och där har vi mycket att bidra med i diskussioner, men det finns ibland en rädsla för hur man ska förhålla sig till personer som tror på något som inte syns och därför lämnas religiösa samfund ofta utanför diskussionen, säger Jan.

- Vi är inte experter på alla frågor, men vi har något att säga och kunskap i till exempel fredsfrågor, biståndsfrågor, flyktingfrågor, och allt som har med religion att göra, till exempel hur man tar hänsyn till och kan bemöta och samarbeta med människor från olika kulturer och religioner. Det finns något som förenar alla som har en tro, även om tron är olika, säger Jan.

Frikyrklig samverkan är en takorganisation för sex frikyrkosamfund.

- Frikyrkorna är registrerade religionssamfund i likhet med de båda folkkyrkorna. En del frikyrkor fungerar också parallellt som föreningar, säger Jan.

År 2003 kom ny religionslagstiftning. Lagen tar inte ställning till huruvida en person kan tillhöra flera religionssamfund samtidigt.

- För folkkyrkorna (den lutherska och ortodoxa) och katolska kyrkan är det självklart att ingen kan tillhöra två religionssamfund samtidigt. Frikyrkorna är inte lika kategoriska på den punkten. Många som deltar i gudstjänster och annan verksamhet känner att de hör hemma hos oss men är ändå medlemmar i en luthersk församling. Inom det ekumeniska arbetet kan man vara mer flexibel om man är en förening, säger Jan.

Samfundslagen ger dock bredare verksamhetsmöjligheter. Till exempel vigselrätt kan bara beviljas personer inom ett religionssamfund. Detsamma gäller prästers tystnadsrätt och tystnadsplikt.

- Såna här saker har frikyrkorna jobbat med tillsammans och enskilt ända sedan väckelserörelsen och frikyrkorna fick sin början, att få erkännande. Det finns en hel del finslipande när det gäller frikyrkors rättigheter, säger Jan.

Frikyrklig samverkan ordnar utbildningar, bland annat pastorsmötet för församlingars pastorer och medarbetare, och för dem som jobbar med barn och unga. Dessutom ordnas en distansutbildning för teologer. Största delen av verksamheten handlar ändå om biståndsarbete.

- En del frikyrkor har valt att samarbeta kring biståndet via Frikyrklig samverkan. Omkring 85 procent av vår budget för biståndsarbetet är statliga pengar och resten en egen andel, berättar Jan.

Biståndsarbetet riktar sig till länder i Asien, Afrika och Latinamerika. Projekten handlar främst om utbildning och hälsa.

- Nedskärningarna i biståndsbudgeten var nog ett tufft slag. Att tvingas resa till projektländerna och berätta att staten Finland har beslutat om nedskärningar – det är omöjligt att föreställa sig de katastrofer det ledde till. I likhet med de andra finländska biståndsorganisationerna fick vi ett halvt år på oss att köra med osthyveln, säger Jan.

Frikyrklig samverkan är den enda svenskspråkiga biståndsorganisationen i Finland och samarbetar med de finska organisationerna. Sedan mitten av 1990-talet har organisationen bedrivit biståndsarbete med pengar från Utrikesministeriet. Då Frikyrklig samverkan grundades år 1936 var en viktig fråga det kristna radiosamarbetet då man också jobbade för att få frikyrkliga gudstjänster och andaktstalare i radion.

Läs mer

Läs mer om biståndsarbetet, om Frikyrklig samverkan, och om aktuellt och medlemsorganisationerna.

Årtal

1936 grundades Frikyrklig samverkan (då under namnet Finlands svenska frikyrkoråd).

2005 ordnades den senaste frikyrkokonferensen i Borgå.

2017 deltar frikyrkorna tillsammans med andra kyrkor i det ekumeniska märkesåret som uppmärksammar reformationens 500-års minne.

Siffror

6 frikyrkosamfund är med i Frikyrklig samverkan.

5700 personer är medlemmar i Frikyrklig samverkans medlemsorganisationer. Antalet personer som deltar i frikyrkornas möten, gudstjänster och verksamhet är ändå betydligt större.

54113_t.jpg

Man ska kunna bo och livnära sig på landsbygden

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) arbetar med att ta tillvara landsbygdens och sina medlemmars intressen. Man satsar speciellt på ungdomar, synlighet och ansvar.Läs mera »
10.10.2016 kl. 09:35
54077_t.jpg

FSSF med i SOSTE sedan RAY ändrat sin finansieringsmodell

Finlands Svenska Socialförbund bildades 1928 som intresseorganisation för beslutsfattare och personal inom socialvården. Numera har förbundet ca 300 person- och fem organisationsmedlemmar.Läs mera »
07.10.2016 kl. 08:56
55326_t.jpg

Finlands skogscentral stöder skogsägare

Äger du skog? Det finns många skogsägare i Finland, och alla dessa kan via Finlands skogscentral få råd, stöd och hjälp.Läs mera »
25.08.2016 kl. 08:37
52995_t.jpg

Niord ordnar program för medlemmarna

Nytta, nöje och nätverk. Det erbjuder Ekonomföreningen Niord sina knappt 4000 medlemmar.Läs mera »
17.08.2016 kl. 08:27
52650_t.jpg

Skolungdomsförbundet har förnyat förvaltningen

Med nytt medlemsregister, nytt ekonomisystem och nya förvaltningsrutiner har Finlands svenska skolungdomsförbund FSS tagit stora kliv framåt som ett aktivt förbund.Läs mera »
13.07.2016 kl. 12:40
50906_t.jpg

FSL driver lärarnas intressen

Finlands Svenska Lärarförbund FSL har en heltidsanställd ordförande, som både leder styrelsen och är förman för personalen. Det medför både fördelar och nackdelar, men Christer Holmlund trivs bra.Läs mera »
20.05.2016 kl. 12:33
50769_t.jpg

Föreläsningar och material i aktuella frågor

Förbundet Hem och Skola i Finland är en smidig organisation som på olika sätt arbetar för en trygg skolvardag för alla barn. Personalen trivs, har roligt tillsammans och skrattar mycket samtidigt som de ambitiöst tar itu med nya projekt.Läs mera »
16.05.2016 kl. 10:14
50681_t.jpg

FDUV vill modernisera synen på utvecklingsstörning

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl, FDUV, ordnar sommarläger, familjekurser och seminarier för sina medlemmar. FDUV har de senaste åren vuxit och inlett flera nya projekt för att förbättra servicen för personer med utvecklingsstörning.Läs mera »
12.05.2016 kl. 10:03