Människor vill donera

01.12.2022 kl. 08:45
ARTIKEL. Trenden är tydlig - människor i Finland donerar gärna till organisationer i civilsamhället. Seminariet Fundraisingens möjligheter gav ett smakprov på medelsanskaffningens potential för sektorn.

Text: Robert Nilsson
Foto: Julia Hemgård

- Över hälften av alla finländare donerar årligen pengar till aktörer i civilsamhället. Var fjärde finländare donerar regelbundet till en eller flera organisationer. Uppskattningsvis doneras det 200 miljoner euro årligen till organisationer i Finland, säger Pia Tornikoski, generalsekreterare på VaLa.

VaLa är förkortningen för orgnisationen Vastuulinen Lahjoittamiinen, Ansvarsfullt donerande. Pia inledde seminariet Fundraisingens möjligheter som arrangerades för att ge aktörer från förbund och organisationer en inblick i vilka möjligheter det finns kring fundraising.

- Det är mer aktuellt nu än någonsin tidigare för organisationer i tredje sektorn att bygga upp en egen fundraising, säger Pia Tornikoski.

Det är i dagsläget mer aktuellt än någonsin för aktörer i tredje sektorn att fundera kring att starta upp egna fundraisingstrukturer, bland annat för att bli mindre känsliga för eventuella sänkningar av såväl stats- som fondunderstöd.

För många aktörer är det ändå en utmaning. Det krävs resurser. Av den anledningen har VaLa presenterat ett antal förslag till hur tredje sektorn skulle kunna få hjälp och stöd med dessa processer. Punkterna presenterades i en rapport som publicerades i oktober 2022.

Några av åtgärdsförslagen från rapporten:

 • En momsbefrielse/momskompensation för organisationer då de köper in tjänster som har att göra med fundraising.
 • Det ses som särskilt viktigt att arbeta för en utökad möjlighet för företag och privatpersoner att kunna göra skatteavdrag för penningdonationer för att på så vis främja viljan att donera.
 • Fortsatta satsningar på utbildning för fundraisers samt investeringsstöd för organisationer som står i begrepp att satsa på en egen fundraisingverksamhet.

Det är också helt klart att människor i Finland är villiga att donera medel till tredje sektorn. Denna trend har inte bara hållit i sig utan ökat under senare år.

Hur borde då en organisation som faktiskt vill dra igång en egen fundraisingstruktur tänka? Var börjar arbetet?

- För det första behöver ni ha klara, tydliga mål  säger Johan Wennström, vd vid konsultfirman Brakeley Nordic och presenterar tre mål som organisationer borde klart definierade då de önskar bygga upp en fundraisingstruktur:

 • Kommunikationsmål
 • Relationsmål
 • Fundraisingmål

Kommunikationsmålen handlar om vikten av att se fundraising som mer än ”bara” pengar in. Fundraising är också ett sätt att profilera den egna organisationen och dess kompetens. Relationsmålen, eller som Johan uttryckte det, ”friendraising” handlar om att stärka den egna organisationens relationer till de potentiella givarna.

Fundraisingmålen handlar konkret om hur mycket pengar som organisationen behöver och bedömer sig kunna samla in. Då dessa mål satts går arbetet för organisationen över till att själva insamlandet av medel. Det är nu som det blir dags att titta på framgångsfaktorer för fundraising.

Johan presenterade fem framgångsfaktorer:

 • Programförklaring (Case for Support)
 • Ändamål (specifika initiativ)
 • Möjliga givare
 • Externt ledarskap
 • Intern beredskap

Det är genom programförklaringen som en organisation ger människor en tydlig möjlighet att förstå varför de behöver donationer. Därefter handlar det om att definiera ändamålet/ändamålen med en insamling. Till vad samlas det in pengar?

De möjliga givarna är fundraisingens stora research område. Det handlar om arbetet med att identifiera potentiella givare och utifrån detta skapa sig en bild av hur dessa ska aktiveras och kontaktas.

Det externa ledarskapet är att se som en resurs för en organisation som vill starta egen fundraising. Det skulle, exempelvis, kunna vara att knyta ett antal personer med breda nätverk till organisationen för att på så vis nå en större grupp människor. Dessa nätverk har även som syfte att fungera som ”dörröppnare” för en organisation som söker donationer.

Avslutningsvis talade Johan om vikten av att det egna interna ledarskapet har en avgörande roll för om fundraising ska lyckas eller inte. Det vill säga att det är viktigt att den egna styrelsen och ledningen tror på satsningen för att det ska lyckats och genom denna tilltro byggs det upp en form av intern beredskap.

 Läs Pia Tornikoskis presentation här.

 Läs Johan Wennströms presentation här.

Seminariet Fundraisingens möjligheter ordnades i november i samarbete med Svenska folkskolans vänner och samlade närmare fyrtio personer med intresse att fundera vidare på egna möjligheter att jobba kring fundraising.

88259_t.jpg

Dags att kommunicera om pengar och effekter 

ARTIKEL. Årsberättelse och bokslut kan och ska användas för att kommunicera betydelsen av verksamheten. När verksamhetsåret 2023 går mot sitt slut poängterar projektledare Robert ”Robban” Nilsson betydelsen av att berätta om både pengar och resultat av verksamheten. Läs mera »
27.11.2023 kl. 15:44
88194_t.jpg

Civilsamhällets betydelse lyftes fram på Förbundsarenans höstmöte

NYHET. Hur syns civilsamhället i regeringsprogrammet? Statssekreterare Mikaela Nylander lyfte fram regeringens åtgärder för att förbättra verksamhetsförutsättningarna, då medlemsförbunden samlades till höstmöte.Läs mera »
22.11.2023 kl. 14:07
88176_t.jpg

Linnéa Henriksson vald till ordförande för Förbundsarenan 2024

NYHET. Förbundsarenan sammanför och stöder de finlandssvenska förbunden. Nyvalda ordförande Linnéa Henriksson lyfter fram betydelsen av Förbundsarenan som en viktig del i strukturerna som upprätthåller Svenskfinland. Läs mera »
20.11.2023 kl. 15:01
88143_t.jpg

Nyckeln till att engagera unga?

ARTIKEL. ”För att förstå andra måste man förstå sig själv”. Så säger Ted Svensson, projektkoordinator på Norr om Stan, på nätverksträffen för förbundens sakkunniga om att engagera unga. Han berättar att bland annat attityd och tydliga morötter är avgörande när man vill jobba så att unga engageras. Läs mera »
16.11.2023 kl. 13:27
88133_t.jpg

Utmaningar och lösningar för civilsamhällets finansiering

BLOGG. Sedan våren har diskussionerna om statsunderstöd till civilsamhället varit intensiva. Från regeringshåll har det klart framgått att statsunderstöd, som utgör en betydande del av många organisationers inkomster, kommer att minska. Läs mera »
15.11.2023 kl. 08:45
88022_t.jpg

Gör mig delaktig och jag kommer att lära mig

BLOGG. Förtroendevalda behöver rätt förutsättningar för att vara med påverka organisationens verksamhet. Camilla Wahlsten, verksamhetsledare på Finlands svenska 4H skriver om betydelsen av att engagera och inspirera styrelsen.Läs mera »
02.11.2023 kl. 19:44
87966_t.jpg

Giving Tuesday - tillsammans för ökat engagemang

NYHET. Giving Tuesday / Tekojen Tiistai ordnas varje år den 28 november. Tillsammans kan organisationer vara med synliggöra betydelsen av engagemang i samhället. Läs mera »
31.10.2023 kl. 13:55
87903_t.jpg

Skrivtolkning betyder bättre tillgänglighet för alla

ARTIKEL. Tillgänglighet är ett mål inom många organisationer men alla vet inte hur man kan anpassa sin verksamhet. För personer med nedsatt hörsel är skrivtolkning ett utmärkt stöd.Läs mera »
27.10.2023 kl. 14:11
87778_t.jpg

Försäljning som inkomstkälla

ARTIKEL. Förbundsarenans projekt Finansieringskällor för förbunden tar en närmare titt på försäljning som inkomstkälla för organisationer.Läs mera »
16.10.2023 kl. 11:17