Ny strategi gör SFV:s verksamhet tydligare

21.11.2016 kl. 10:41
Svenska folkskolans Vänner (SFV) har länge arbetat med att stödja bildningsarbetet bland finlandssvenskarna. Det är en bred och mångfacetterad uppgift och nu förbereds en ny strategi som ska börja gälla 2018.

Johan Aura, kanslichef, förklarar vad den nya strategin kommer innebära.

- Vi behöver fundera närmare på vem som är den slutgiltige mottagaren av våra insatser. Fast vi stöder en grupp så är det den enskilde som får stödet till godo. Vi måste veta vad som händer ute i samhället, inte bara tycka och tro, utan vi behöver faktamaterial, analyser och rapporter. Besluten måste fattas utifrån påvisade brister som ska åtgärdas.

SFV finns till för att stödja svenskspråkig bildningshöjande verksamhet, och stöder bland annat skolor, daghem, bibliotek, studerande och annan bildningshöjande verksamhet.

- Vi funderar nu på hur vi på bästa möjliga sätt kan använda de resurser som finns. Det gäller att komma ihåg att vi har ett brett fält. Jag tror inte att allt kan vara lika viktigt, utan det gäller att prioritera och välja var vi ska sätta in våra resurser. Därför behöver vi veta vilka problem, brister och missförhållanden som förekommer så att vi, utgående från vårt syfte, kan prioritera och välja vad vi satsar på först, säger Johan.

I samarbete med tankesmedjan Magma har en diger omvärldsanalys tagits fram. Den fungerar som diskussionsunderlag för den framtida strategin.

- Under nästa strategiperiod ska vi finnas där behoven finns. Vi behöver veta vilka behov inom bildningen som finns i regionerna och sedan fundera över vilka bitar SFV kan ta på sig för att bidra till förbättring, säger Johan.

För föreningar är en nyhet att SFV erbjuder gratis mötesutrymmen i Helsingfors, Vasa och Åbo från och med denna höst.

SFV är organiserat som en moderförening och en understödsförening. Moderföreningen har ca 400 medlemmar och nya medlemmar kallas av styrelsen. Däremot kan vem som helst bli medlem i understödsföreningen. Arrangemanget kom till en gång i tiden för att skydda föreningens tillgångar och det finns ett avtal om förhållandet mellan de två föreningarna.

SFV:s verksamhet står på tre olika ben. För det första delar SFV på traditionellt sätt ut medel till olika ändamål. En nyhet från och med denna höst var att förbund och föreningar har ansökningstid i september. Därutöver har SFV har egen utgivning av publikationer och skrifter. Den tredje benet är verksamheten i regionerna. Man träffar också på SFV i olika evenemang som bokmässan i Helsingfors. SFV delar också ut priser samt arrangerar tävlingar, som de litterära Arvid Mörne- och Solveig von Schoultz-tävlingarna och utdelningen av Caj Ehrstedts sångpris.

Läs mer

Läs mer om SFV på www.sfv.fi.

Årtal

1882 grundades SFV

1922 började SFV ge ut tidskriften Svenskbygden

1971 gjordes senaste stadgeändringen som breddade formuleringen av föreningens mål

2015 bytte SFV:s tidskrift Svenskbygden namn till SFV-magasinet

Siffror

400 medlemmar i moderföreningen

9000 medlemmar i understödsföreningen

2,7 miljoner euro delade SFV ut i bidrag under 2015. Dessutom stöder SFV den svenska bildningshöjande verksamheten via sin egen riktade verksamhet.

56054_t.jpg

Leder vägen mot år 2020

Aktion Österbotten är den aktör som genomför landsbygdsutvecklingsprogrammet Leader i Österbotten. Den nuvarande strategiperioden inleddes 2014 och sträcker sig ända till 2020.Läs mera »
20.01.2017 kl. 13:08
56031_t.jpg

Stöd och information för diabetessjuka

För den som får diagnosen diabetes väntar en omvälvande tid där kost- och levnadsvanor måste anpassas. Föreningen Mellersta Nylands Diabetesförening Mendi finns till för att stödja.Läs mera »
19.01.2017 kl. 08:07
55994_t.jpg

Från förkämpe i sociala frågor till allaktivitetsorganisation

Arbetets Vänner grundades 1891 för att förbättra arbetarklassens förhållanden och överbygga klassklyftorna bland den svenskspråkiga befolkningen i Helsingfors. I början fanns föreningen bara i Helsingfors, men nya avdelningar uppstod runtom i landet under resten av årtiondet.Läs mera »
17.01.2017 kl. 08:24
55909_t.jpg

Församlingsförbundet stöder förtroendevalda

Församlingsförbundet grundades år 1920 för att jobba för församlingarna och deras verksamhet. Idag är det främst de förtroendevalda inom församlingarna som ligger i fokus.Läs mera »
13.01.2017 kl. 07:58
55874_t.jpg

Pomoväst arrangerade årets landsbygdsriksdag

I år var det dags för den fjortonde finlandssvenska landsbygdsriksdagen. Denna gång ordnades den i Karis och Pomoväst rf fungerade som arrangör. Samarbete och kontakter är en viktig del av Pomovästs verksamhet.Läs mera »
12.01.2017 kl. 07:37
55427_t.jpg

Många nya medlemmar för Pensionärsförbundet

Medlemsrekrytering är något man kan inom Svenska pensionärsförbundet. Under år 2015 fick man rekordmånga nya medlemmar.Läs mera »
13.12.2016 kl. 15:05
55388_t.jpg

Bootcamp för hantverksföretagare

En av Nylands Hantverks målgrupper är hantverksföretagare – både sådana som har hantverket som sin huvudsyssla och sådana som gör det vid sidan av något annat. Flera av föreningens aktiviteter finns till för att stödja och utveckla hantverksföretagarna.Läs mera »
12.12.2016 kl. 10:03
55327_t.jpg

Strömmingsmarknaden är ett stort evenemang

För Åbolands Fiskarförbund är strömmingsmarknaden i Åbo ett årligt evenemang där medlemmarna får träffa varandra och sälja fisk under glada och välbesökta marknadsdagar.Läs mera »
08.12.2016 kl. 09:02
55006_t.jpg

Mot nya utmaningar efter en framgångsrik Gymnaestrada

För Finlands svenska gymnastikförbund (FSG) var fjolåret ett mycket aktivt år i och med den stora Gymnaestradan i Helsingfors. Där samlades under en vecka 21000 deltagare från olika länder och på programmet stod uppvisningar från det mesta inom gymnastikväg.Läs mera »
23.11.2016 kl. 12:50