Många nya medlemmar för Pensionärsförbundet

13.12.2016 kl. 15:05
Medlemsrekrytering är något man kan inom Svenska pensionärsförbundet. Under år 2015 fick man rekordmånga nya medlemmar.

- Vårt medlemsantal växer stadigt och just nu har vi nästan 20 000 medlemmar Jag har inte träffat alla, men många, säger verksamhetsledare Berit Dahlin på Svenska pensionärsförbundet.

Samtidigt är rekrytering av nya medlemmar väldigt viktigt, eftersom det finns ett naturligt bortfall av medlemmar.

- Det finns en gråzon, många tror att när man blir pensionär så hör man automatiskt till Svenska pensionärsförbundet. Många känner att de hör hit även om de kanske inte är medlemmar, säger Berit.

- Vi arbetar med trivsel, samhörighet och att motverka ensamhet. Via en pensionärsförening kan man komma ut, få nya vänner och må bättre, säger Berit.

Intressebevakning är också en viktig bit av verksamheten. Föreningarna är aktiva lokalt och regionalt och förbundet nationellt.

- Tack vare vår ordförande Ole Norrback är det många dörrar som öppnas. Vi besöker riksdagen, social- och hälsovårdsministeriet, Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen… Vi har uppvaktat VR om pensionärspriset på tågresor. Vi jagar på med blåslampa i sådana frågor, säger Berit.

Att ta vara på den kunskap och erfarenhet som pensionärerna har är också en viktig del av verksamheten.

- Vi försöker få våra medlemmar med överallt. Vi föreslår gärna pensionärer som representanter till olika förtroendeuppdrag inom andra organisationer, så att inte pensionärsperspektivet glöms bort, säger Berit.

Temat för i år är ”IT för alla” och genom ett treårigt RAY-finansierat projekt har vi anställt en IT-koordinator. Målsättningen är att aktivera och öka kunskapen och intresset för datorer och informations- och kommunikationsteknik bland svenska pensionärer i Finland.

- Vi utbildar it-handledare som sedan lär ut vidare hur man använder datorn. Vi har bra resultat, det är många som börjat använda modern teknik och som ivrigt hjälper andra att också komma igång, säger Berit.

En nyhet för i år att styrelsen tillsatt en arbetsgrupp gällande utbildning.

- Vi har strukturerat och skrivit ner alla de utbildningar vi erbjuder. Vi arbetar med en plan för en längre period för att planera in våra kurser i bland annat webbsidor, intressebevakning och att skriva.

Förbundets finansiering kommer från RAY, Svenska kulturfonden och andra stiftelser och fonder.

- Just nu har vi inga stora hotbilder. Pensionärerna ökar och många vill gärna gå med i en förening och vara aktiva. Vår största förening just nu finns i Närpes och den har över tusen medlemmar. På våra sommarfester kan det vara 800 deltagare, större evenemang med 400 deltagare är vardagsmat för oss. Det tycker jag är ganska roligt! säger Berit.

Läs mer

Läs mer om förbundet, om föreningarna och om aktuellt inom förbundet.

Årtal

1972 grundades Svenska pensionärsförbundet.

Siffror

16500 är upplagan på Svenska pensionärsförbundets tidning God tid, som utkommer med nio nummer per år.

74 föreningar med nästan 20 000 medlemmar finns det i Svenska Pensionärsförbundet.

1800 nya medlemmar fick Svenska Pensionärsförbundet år 2015.

56054_t.jpg

Leder vägen mot år 2020

Aktion Österbotten är den aktör som genomför landsbygdsutvecklingsprogrammet Leader i Österbotten. Den nuvarande strategiperioden inleddes 2014 och sträcker sig ända till 2020.Läs mera »
20.01.2017 kl. 13:08
56031_t.jpg

Stöd och information för diabetessjuka

För den som får diagnosen diabetes väntar en omvälvande tid där kost- och levnadsvanor måste anpassas. Föreningen Mellersta Nylands Diabetesförening Mendi finns till för att stödja.Läs mera »
19.01.2017 kl. 08:07
55994_t.jpg

Från förkämpe i sociala frågor till allaktivitetsorganisation

Arbetets Vänner grundades 1891 för att förbättra arbetarklassens förhållanden och överbygga klassklyftorna bland den svenskspråkiga befolkningen i Helsingfors. I början fanns föreningen bara i Helsingfors, men nya avdelningar uppstod runtom i landet under resten av årtiondet.Läs mera »
17.01.2017 kl. 08:24
55909_t.jpg

Församlingsförbundet stöder förtroendevalda

Församlingsförbundet grundades år 1920 för att jobba för församlingarna och deras verksamhet. Idag är det främst de förtroendevalda inom församlingarna som ligger i fokus.Läs mera »
13.01.2017 kl. 07:58
55874_t.jpg

Pomoväst arrangerade årets landsbygdsriksdag

I år var det dags för den fjortonde finlandssvenska landsbygdsriksdagen. Denna gång ordnades den i Karis och Pomoväst rf fungerade som arrangör. Samarbete och kontakter är en viktig del av Pomovästs verksamhet.Läs mera »
12.01.2017 kl. 07:37
55388_t.jpg

Bootcamp för hantverksföretagare

En av Nylands Hantverks målgrupper är hantverksföretagare – både sådana som har hantverket som sin huvudsyssla och sådana som gör det vid sidan av något annat. Flera av föreningens aktiviteter finns till för att stödja och utveckla hantverksföretagarna.Läs mera »
12.12.2016 kl. 10:03
55327_t.jpg

Strömmingsmarknaden är ett stort evenemang

För Åbolands Fiskarförbund är strömmingsmarknaden i Åbo ett årligt evenemang där medlemmarna får träffa varandra och sälja fisk under glada och välbesökta marknadsdagar.Läs mera »
08.12.2016 kl. 09:02
55006_t.jpg

Mot nya utmaningar efter en framgångsrik Gymnaestrada

För Finlands svenska gymnastikförbund (FSG) var fjolåret ett mycket aktivt år i och med den stora Gymnaestradan i Helsingfors. Där samlades under en vecka 21000 deltagare från olika länder och på programmet stod uppvisningar från det mesta inom gymnastikväg.Läs mera »
23.11.2016 kl. 12:50