Kurser och information för bättre psykisk hälsa

15.11.2016 kl. 13:05
Ett av Psykosociala förbundets viktigaste verktyg i arbetet med psykisk hälsa och ohälsa är olika former av rehabiliteringskurser. Genom information vill man också sprida kunskap och minska på fördomar.

Rehabiliteringskurserna är gratis att delta i och finansieras huvudsakligen av RAY – Penningautomatföreningen (från 2.1.2017 STEA), och det finns mellan 8 och 16 platser per kurs. Årligen blir det i allmänhet 100-120 platser. Man måste inte själv ha en diagnos för att få komma på en kurs. Genom att delta får man träffa andra med liknande erfarenheter.

Psykosociala förbundet har (fram till 2017) ordnat rehabiliteringskurser finansierade av FPA men kraven från FPA:s sida har ändrat så att det i princip är omöjligt för ett litet förbund med små resurser att ordna sådana kurser framöver.

Enligt forskningen ökar den självupplevda psykiska ohälsan i samhället, samtidigt som det endast är en marginell ökning i faktiska diagnoser. Sambandet mellan användandet av droger och psykisk ohälsa är också starkt. Många har frågor kring psykisk ohälsa. Vad är det egentligen? Hur ska man ta hand om sitt psykiska välbefinnande? Vad skall man göra om en person i ens närhet mår dåligt? Psykosociala förbundet ordnar ofta föreläsningar i till exempel skolor och andra utbildningsenheter på temat, ofta skräddarsytt enligt målgruppens intresse.

Psykosociala förbundet grundades 1984 av ett antal patientföreningar för personer med psykisk ohälsa. Nu har förbundet 16 medlemsföreningar runtom i landet. Syftet är att stöda personer med psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar, stöda närstående till personer med psykisk ohälsa och att förebygga psykisk ohälsa.

Förbundet ger ut tidningen Respons. I början utkom den endast två gånger per år, men numera är det fyra gånger per år. Tidningen är ett sätt för förbundet att synas. Här skriver man om psykisk hälsa och ohälsa på ett hoppfullt och realistiskt sätt. Informationsarbetet går ut på att sprida information om psykisk ohälsa och minska fördomar.

Just fördomar är något som ofta kommer i dagen i mötet med psykisk ohälsa.

- När vi sökte efter nya verksamhetsutrymmen fick vi många frågor kring om vi till exempel behövde en skild ingång, berättar verksamhetsledare Bodil Viitanen.

En annan typ av fördomar drabbar det specifikt svenska arbetet med psykisk ohälsa. Vissa bär på uppfattningen om svenskspråkiga som så friska och glada att de ifrågasätter varför pengar ska gå till svenskspråkig verksamhet på området.

Samarbetet med finskspråkiga och tvåspråkiga organisationer är likväl gott. Den motsvarande finska organisationen heter Mielenterveyden keskusliitto (MTKL) och ett exempel på samarbete är att man ofta gör gemensamma uttalanden med finska aktörer i intressepolitiska frågor gällande psykisk hälsa.

Förbundet är med i Riksdagens mentalhälsopolitiska kommission tillsammans med tre andra finska mentalhälsoorganisationer.

Läs mer

Läs mer om Psykosociala förbundet och deras blogg. Förbundet finns också på Facebook och Instagram.

Årtal

1984 grundades Psykosociala förbundet

1992 började Psykosociala förbundet ge ut sin tidning Respons.

2015 fanns det 96 kursplatser tillgängliga på Psykosociala förbundets rehabiliteringskurser.

Siffror

1900 personmedlemmar har Psykosociala förbundet i sina 16 medlemsföreningar

370 meter långt var förbundets stadslopp "Livsloppet" som ordnades i oktober på Världsdagen för psykisk hälsa.

56054_t.jpg

Leder vägen mot år 2020

Aktion Österbotten är den aktör som genomför landsbygdsutvecklingsprogrammet Leader i Österbotten. Den nuvarande strategiperioden inleddes 2014 och sträcker sig ända till 2020.Läs mera »
20.01.2017 kl. 13:08
56031_t.jpg

Stöd och information för diabetessjuka

För den som får diagnosen diabetes väntar en omvälvande tid där kost- och levnadsvanor måste anpassas. Föreningen Mellersta Nylands Diabetesförening Mendi finns till för att stödja.Läs mera »
19.01.2017 kl. 08:07
55994_t.jpg

Från förkämpe i sociala frågor till allaktivitetsorganisation

Arbetets Vänner grundades 1891 för att förbättra arbetarklassens förhållanden och överbygga klassklyftorna bland den svenskspråkiga befolkningen i Helsingfors. I början fanns föreningen bara i Helsingfors, men nya avdelningar uppstod runtom i landet under resten av årtiondet.Läs mera »
17.01.2017 kl. 08:24
55909_t.jpg

Församlingsförbundet stöder förtroendevalda

Församlingsförbundet grundades år 1920 för att jobba för församlingarna och deras verksamhet. Idag är det främst de förtroendevalda inom församlingarna som ligger i fokus.Läs mera »
13.01.2017 kl. 07:58
55874_t.jpg

Pomoväst arrangerade årets landsbygdsriksdag

I år var det dags för den fjortonde finlandssvenska landsbygdsriksdagen. Denna gång ordnades den i Karis och Pomoväst rf fungerade som arrangör. Samarbete och kontakter är en viktig del av Pomovästs verksamhet.Läs mera »
12.01.2017 kl. 07:37
55427_t.jpg

Många nya medlemmar för Pensionärsförbundet

Medlemsrekrytering är något man kan inom Svenska pensionärsförbundet. Under år 2015 fick man rekordmånga nya medlemmar.Läs mera »
13.12.2016 kl. 15:05
55388_t.jpg

Bootcamp för hantverksföretagare

En av Nylands Hantverks målgrupper är hantverksföretagare – både sådana som har hantverket som sin huvudsyssla och sådana som gör det vid sidan av något annat. Flera av föreningens aktiviteter finns till för att stödja och utveckla hantverksföretagarna.Läs mera »
12.12.2016 kl. 10:03
55327_t.jpg

Strömmingsmarknaden är ett stort evenemang

För Åbolands Fiskarförbund är strömmingsmarknaden i Åbo ett årligt evenemang där medlemmarna får träffa varandra och sälja fisk under glada och välbesökta marknadsdagar.Läs mera »
08.12.2016 kl. 09:02
55006_t.jpg

Mot nya utmaningar efter en framgångsrik Gymnaestrada

För Finlands svenska gymnastikförbund (FSG) var fjolåret ett mycket aktivt år i och med den stora Gymnaestradan i Helsingfors. Där samlades under en vecka 21000 deltagare från olika länder och på programmet stod uppvisningar från det mesta inom gymnastikväg.Läs mera »
23.11.2016 kl. 12:50