FDUV vill modernisera synen på utvecklingsstörning

12.05.2016 kl. 10:03
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl, FDUV, ordnar sommarläger, familjekurser och seminarier för sina medlemmar. FDUV har de senaste åren vuxit och inlett flera nya projekt för att förbättra servicen för personer med utvecklingsstörning.

- FDUV är större än många tror. Vi har växt mycket de senaste åren, berättar verksamhetsledare Lisbeth Hemgård.

FDUV:s grundläggande uppgift är att bevaka intressen för personer med utvecklingsstörning och personer med andra inlärningssvårigheter. FDUV upprätthåller Lärum som erbjuder pedagogisk utveckling i form av läromedel, lättläst litteratur och sinnesstimulerande material. LL-Center, som också hör till FDUV, ger ut LL-Bladet och lättläst samhällsinformation samt upprätthåller ett nätverk av läsombud i Svenskfinland.

FDUV vill vara med och påverka samhällsutvecklingen genom att delta i lagstiftningsprocesser och skriva utlåtanden om förändringar som påverkar tjänsterna inom omsorgssektorn.

- Förutom att bevaka intressen är vi med och utvecklar omsorgsverksamheten. Vi stöder våra medlemmar så att de kan vara med och påverka hur stöd och tjänster utvecklas, berättar Lisbeth.

Hon berättar att för tillfället har FDUV fem olika RAY-finansierade projekt och personalen uppgår till cirka 27 personer.

- Ett av våra RAY-projekt är ett femårigt projekt som handlar om att hjälpa familjer när det är dags för en person med utvecklingsstörning att flytta hemifrån. För personer med utvecklingsstörning kan det handla om att det inte finns lämpliga bostäder eller att familjen helt enkelt inte känner till vilken service som erbjuds. I projektet har vi redan nått 60 familjer. Vi har erbjudit stöd till hela familjen men främst till den som flyttar, säger Lisbeth.

Just nu inleder FDUV ett nytt projekt kring första informationen.

- När en familj får veta att deras barn har en funktionsnedsättning är det oerhört viktigt att familjen får information på rätt sätt. Vi upplever att det inte fungerar så bra både på sjukhus, i skolor och i daghem och startar därför ett projekt där vi vill utveckla samarbetet kring just dessa frågor, säger Lisbeth.

FDUV:s omsättning är ungefär 2,3 miljoner euro och förbundet har medvetet arbetat för att bygga upp ekonomin så att den inte ska vara sårbar. Därför har förbundet ganska många olika finansieringskällor.

- Vi jobbar inom fem team och teamen planerar långt själva sin verksamhet och hur de ska finansiera den. Min uppgift är att stöda teamledarna och att se till att helheten fungerar och att vi verkligen svarar på de behov som finns ute på fältet, säger Lisbeth.

FDUV har 2700 medlemmar i tolv föreningar. Vart tredje år ordnas en kongress där både styrelse och fullmäktige väljs. Både styrelsen och fullmäktige består av representanter från föreningarna och av sakkunniga. Till ordförande väljs ofta någon känd politiker, för närvarande är ordförande Wivan Nygård-Fagerudd.

- Många av våra föreningar är dynamiska. FDUV:s mål är att utvecklas till en professionell organisation samtidigt som vi vill stärka frivilligarbetet och föreningarnas roll. Vårt mål är att modernisera hela verksamheten och särskilt arbeta med att förändra synen på utvecklingsstörning. Vi vill att personer med utvecklingsstörning ses som personer med resurser och inte enbart som personer som behöver stöd, säger Lisbeth.

Ett exempel Lisbeth tar fram är diskussionen kring utvecklingen av Kårkulla samkommuns tjänster.

- Vi jobbar för att svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning ska få motsvarande tjänster som personer med utvecklingsstörning får på finska. Om vi isolerar oss och håller fast i gamla strukturer kanske vi inte har samma möjligheter att utveckla tjänster och service i framtiden, säger Lisbeth.

Läs mer

Läs mer om aktuellt, vad FDUV gör, vad en utvecklingsstörning är och om organisationen.

Årtal

1954 grundades en intresseförening för efterblivna, som var ett första steg mot dagens FDUV.

1958 kom lagen för efterblivna, vilket betydde att man började bygga upp institutioner.

1971 grundades FDUV i den formen det finns nu.

1986 blev det allmän läroplikt i Finland, vilket betydde att personer med svår utvecklingsstörning började erbjudas utbildning.

Siffror

450 lägerdeltagare per år är det på FDUV:s sommarläger. Samtidigt erbjuds ungefär 200 personer per år jobb som lägerledare varje år.

2700 medlemmar har FDUV, men betjänar ungefär 5000 personer.

2000 prenumeranter har LL-bladet, som utkommer varannan vecka med lättlästa nyheter.

3 skönlitterära lättlästa verk gav förlaget Lärum ut år 2015. Lärum, som både förmedlar och producerar material inom specialundervisning, ger också handledning i materialet och söker fram det rätta materialet utgående från behoven hos individer.

 

54113_t.jpg

Man ska kunna bo och livnära sig på landsbygden

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) arbetar med att ta tillvara landsbygdens och sina medlemmars intressen. Man satsar speciellt på ungdomar, synlighet och ansvar.Läs mera »
10.10.2016 kl. 09:35
54077_t.jpg

FSSF med i SOSTE sedan RAY ändrat sin finansieringsmodell

Finlands Svenska Socialförbund bildades 1928 som intresseorganisation för beslutsfattare och personal inom socialvården. Numera har förbundet ca 300 person- och fem organisationsmedlemmar.Läs mera »
07.10.2016 kl. 08:56
55326_t.jpg

Finlands skogscentral stöder skogsägare

Äger du skog? Det finns många skogsägare i Finland, och alla dessa kan via Finlands skogscentral få råd, stöd och hjälp.Läs mera »
25.08.2016 kl. 08:37
52995_t.jpg

Niord ordnar program för medlemmarna

Nytta, nöje och nätverk. Det erbjuder Ekonomföreningen Niord sina knappt 4000 medlemmar.Läs mera »
17.08.2016 kl. 08:27
52975_t.jpg

Frikyrklig samverkan vill diskutera värderingar

Genom Frikyrklig samverkan samarbetar sex frikyrkosamfund kring utbildning, biståndsarbete och intressebevakning.Läs mera »
16.08.2016 kl. 10:06
52650_t.jpg

Skolungdomsförbundet har förnyat förvaltningen

Med nytt medlemsregister, nytt ekonomisystem och nya förvaltningsrutiner har Finlands svenska skolungdomsförbund FSS tagit stora kliv framåt som ett aktivt förbund.Läs mera »
13.07.2016 kl. 12:40
50906_t.jpg

FSL driver lärarnas intressen

Finlands Svenska Lärarförbund FSL har en heltidsanställd ordförande, som både leder styrelsen och är förman för personalen. Det medför både fördelar och nackdelar, men Christer Holmlund trivs bra.Läs mera »
20.05.2016 kl. 12:33
50769_t.jpg

Föreläsningar och material i aktuella frågor

Förbundet Hem och Skola i Finland är en smidig organisation som på olika sätt arbetar för en trygg skolvardag för alla barn. Personalen trivs, har roligt tillsammans och skrattar mycket samtidigt som de ambitiöst tar itu med nya projekt.Läs mera »
16.05.2016 kl. 10:14