Man ska kunna bo och livnära sig på landsbygden

10.10.2016 kl. 09:35
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) arbetar med att ta tillvara landsbygdens och sina medlemmars intressen. Man satsar speciellt på ungdomar, synlighet och ansvar.

- Vi har aktiverat vår ungdomsverksamhet, på uppmaning av fältet, och också fått bra respons. Vi försöker också sporra våra kvinnliga medlemmar och ordnar kvinnodagar vartannat år, berättar verksamhetsledare Johan Åberg.

För ungdomar ordnas en utbildning där deltagarna erbjuds information, får veta mer om vad SLC är och gör, bekantar sig med riksdagen, har möjlighet att lära känna andra unga jordbrukare och som avslutning delta i en studieresa till Bryssel.

På kansliet arbetar 14 personer, varav ca hälften med tidningen Landsbygdens folk. Medlemskåren består till stor del av enskilda jordbrukare. SLC har lokalavdelningar på kommunal nivå, som i sin tur är organiserade i fyra regionala landskapsförbund. Enskilda skogsägare är i sin tur medlemmar i någon av SLC:s fem skogsvårdsföreningar. Men eftersom många jordbrukare också är skogsägare finns en hel del överlappning i medlemskapet. Totalt räknar man med knappt 30 000 medlemmar, men medlemsantalet lever hela tiden. Till medlemsförmånerna hör förbundets tidning Landsbygdens folk, tillgång till sakkunnigtjänster samt rabatter på varor och tjänster.

Verksamhetsledare Johan Åberg jämför med SLC:s finskspråkiga motsvarighet Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK)

- Hos MTK har de ett par hundra personer anställda. I en stor organisation med sådana resurser blir det mycket lättare att följa med och bevaka generella landsbygdsfrågor.

Johan konstaterar att SLC ofta måste fokusera sina resurser på specifika jordbruks- och skogsbruksfrågor, men att utmaningarna med att både bo och livnära sig på landsbygden är en större helhet. Det räcker inte för en jordbrukare att stödsystemet fungerar som det ska ifall övrig service på landsbygden, till exempel butiker och dagis, inte fungerar. För att arbeta med sådana allmänna landsbygdsfrågor krävs mer omfattande samarbeten.

- SLC:s huvuduppgift är att bevaka de finlandssvenska jordbrukarnas och skogsägarnas ekonomiska intressen.

Intressebevakningen sker främst på det jordbrukspolitiska området men berör också angränsande områden som miljölagstiftning. På kampanj- och projektfronten jobbar man just nu med bland annat ”Här växer din mat” där man via skyltar vi åkrar påminner om matens ursprung och bondens arbete. SLC driver även en kampanj för att finländsk mat ska främjas i olika offentliga upphandlingar.

En viktig del av verksamheten är branschtidningen Landsbygdens Folk som utkommer en gång per vecka. Tidningen har utkommit sedan 1947 och handlar om allt som hör till jord- och skogsbruksfrågor samt allmänt om landsbygden. Numera finns tidningen tillgänglig på webben bakom inloggning för medlemmar.

Ungefär en fjärdedel av SLC:s medel kommer från medlemsavgifter. Resterande medel kommer från olika placeringar som SLC förvaltar aktivt. Grunden till SLC:s förmögenhet kommer från ursprungliga bidrag, arv och donationer, precis på samma sätt som hos finskspråkiga MTK. Placeringarna innebär samtidigt att förbundet är beroende av världsekonomin.

På den administrativa sidan består utmaningarna i bland annat kommande generationsväxlingar inom styrelsen och behov av stöd för nya förtroendevalda.

SLC har en arbetande ordförande som deltar i det dagliga intressebevakningsarbetet och bidrar med bland annat många kontakter utanför organisationen via sina många förtroendeuppdrag.

- Personalen är bra och alla självgående och tar stort ansvar. Vi uträttar förvånansvärt mycket med tanke på hur få vi är, säger Johan.

Johan konstaterar även att diskussionskulturen inom förbundet är god.

- Man kan säga vad man tycker och tänker. Man kan ventilera olika frågor och komma till en gemensam konklusion, säger Johan.

Läs mera

Läs mera om SLC.

Siffror

13000 medlemmar har SLC i landskapsförbunden och 20 000 medlemmar via skogsvårdsföreningarna.

5500 aktiva gårdar i förbundet.

300 deltagare var det på SLC:s kongress i Nådendal hösten 2015. Kongressen ordnas vart tredje år.

83 arbetsgrupper eller kommittéer hade SLC en representant i under år 2015, både i Finland och i EU-sammanhang.

50 utlåtanden om lagförslag eller utkast till förordningar ger SLC ut per år och 20 höranden i riksdagen.

Årtal

1945 grundades SLC genom att de fyra redan existerande landskapsförbunden slogs ihop.

1995 kom den största enskilda omställningen för jordbruket under verksamhetshistorien i SLC i och med inträdet i EU.

2015 firade SLC verksamhetens 90-årsjubileum.

54077_t.jpg

FSSF med i SOSTE sedan RAY ändrat sin finansieringsmodell

Finlands Svenska Socialförbund bildades 1928 som intresseorganisation för beslutsfattare och personal inom socialvården. Numera har förbundet ca 300 person- och fem organisationsmedlemmar.Läs mera »
07.10.2016 kl. 08:56
55326_t.jpg

Finlands skogscentral stöder skogsägare

Äger du skog? Det finns många skogsägare i Finland, och alla dessa kan via Finlands skogscentral få råd, stöd och hjälp.Läs mera »
25.08.2016 kl. 08:37
52995_t.jpg

Niord ordnar program för medlemmarna

Nytta, nöje och nätverk. Det erbjuder Ekonomföreningen Niord sina knappt 4000 medlemmar.Läs mera »
17.08.2016 kl. 08:27
52975_t.jpg

Frikyrklig samverkan vill diskutera värderingar

Genom Frikyrklig samverkan samarbetar sex frikyrkosamfund kring utbildning, biståndsarbete och intressebevakning.Läs mera »
16.08.2016 kl. 10:06
52650_t.jpg

Skolungdomsförbundet har förnyat förvaltningen

Med nytt medlemsregister, nytt ekonomisystem och nya förvaltningsrutiner har Finlands svenska skolungdomsförbund FSS tagit stora kliv framåt som ett aktivt förbund.Läs mera »
13.07.2016 kl. 12:40
50906_t.jpg

FSL driver lärarnas intressen

Finlands Svenska Lärarförbund FSL har en heltidsanställd ordförande, som både leder styrelsen och är förman för personalen. Det medför både fördelar och nackdelar, men Christer Holmlund trivs bra.Läs mera »
20.05.2016 kl. 12:33
50769_t.jpg

Föreläsningar och material i aktuella frågor

Förbundet Hem och Skola i Finland är en smidig organisation som på olika sätt arbetar för en trygg skolvardag för alla barn. Personalen trivs, har roligt tillsammans och skrattar mycket samtidigt som de ambitiöst tar itu med nya projekt.Läs mera »
16.05.2016 kl. 10:14
50681_t.jpg

FDUV vill modernisera synen på utvecklingsstörning

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl, FDUV, ordnar sommarläger, familjekurser och seminarier för sina medlemmar. FDUV har de senaste åren vuxit och inlett flera nya projekt för att förbättra servicen för personer med utvecklingsstörning.Läs mera »
12.05.2016 kl. 10:03