Man ska kunna bo och livnära sig på landsbygden

10.10.2016 kl. 09:35
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) arbetar med att ta tillvara landsbygdens och sina medlemmars intressen. Man satsar speciellt på ungdomar, synlighet och ansvar.

- Vi har aktiverat vår ungdomsverksamhet, på uppmaning av fältet, och också fått bra respons. Vi försöker också sporra våra kvinnliga medlemmar och ordnar kvinnodagar vartannat år, berättar verksamhetsledare Johan Åberg.

För ungdomar ordnas en utbildning där deltagarna erbjuds information, får veta mer om vad SLC är och gör, bekantar sig med riksdagen, har möjlighet att lära känna andra unga jordbrukare och som avslutning delta i en studieresa till Bryssel.

På kansliet arbetar 14 personer, varav ca hälften med tidningen Landsbygdens folk. Medlemskåren består till stor del av enskilda jordbrukare. SLC har lokalavdelningar på kommunal nivå, som i sin tur är organiserade i fyra regionala landskapsförbund. Enskilda skogsägare är i sin tur medlemmar i någon av SLC:s fem skogsvårdsföreningar. Men eftersom många jordbrukare också är skogsägare finns en hel del överlappning i medlemskapet. Totalt räknar man med knappt 30 000 medlemmar, men medlemsantalet lever hela tiden. Till medlemsförmånerna hör förbundets tidning Landsbygdens folk, tillgång till sakkunnigtjänster samt rabatter på varor och tjänster.

Verksamhetsledare Johan Åberg jämför med SLC:s finskspråkiga motsvarighet Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK)

- Hos MTK har de ett par hundra personer anställda. I en stor organisation med sådana resurser blir det mycket lättare att följa med och bevaka generella landsbygdsfrågor.

Johan konstaterar att SLC ofta måste fokusera sina resurser på specifika jordbruks- och skogsbruksfrågor, men att utmaningarna med att både bo och livnära sig på landsbygden är en större helhet. Det räcker inte för en jordbrukare att stödsystemet fungerar som det ska ifall övrig service på landsbygden, till exempel butiker och dagis, inte fungerar. För att arbeta med sådana allmänna landsbygdsfrågor krävs mer omfattande samarbeten.

- SLC:s huvuduppgift är att bevaka de finlandssvenska jordbrukarnas och skogsägarnas ekonomiska intressen.

Intressebevakningen sker främst på det jordbrukspolitiska området men berör också angränsande områden som miljölagstiftning. På kampanj- och projektfronten jobbar man just nu med bland annat ”Här växer din mat” där man via skyltar vi åkrar påminner om matens ursprung och bondens arbete. SLC driver även en kampanj för att finländsk mat ska främjas i olika offentliga upphandlingar.

En viktig del av verksamheten är branschtidningen Landsbygdens Folk som utkommer en gång per vecka. Tidningen har utkommit sedan 1947 och handlar om allt som hör till jord- och skogsbruksfrågor samt allmänt om landsbygden. Numera finns tidningen tillgänglig på webben bakom inloggning för medlemmar.

Ungefär en fjärdedel av SLC:s medel kommer från medlemsavgifter. Resterande medel kommer från olika placeringar som SLC förvaltar aktivt. Grunden till SLC:s förmögenhet kommer från ursprungliga bidrag, arv och donationer, precis på samma sätt som hos finskspråkiga MTK. Placeringarna innebär samtidigt att förbundet är beroende av världsekonomin.

På den administrativa sidan består utmaningarna i bland annat kommande generationsväxlingar inom styrelsen och behov av stöd för nya förtroendevalda.

SLC har en arbetande ordförande som deltar i det dagliga intressebevakningsarbetet och bidrar med bland annat många kontakter utanför organisationen via sina många förtroendeuppdrag.

- Personalen är bra och alla självgående och tar stort ansvar. Vi uträttar förvånansvärt mycket med tanke på hur få vi är, säger Johan.

Johan konstaterar även att diskussionskulturen inom förbundet är god.

- Man kan säga vad man tycker och tänker. Man kan ventilera olika frågor och komma till en gemensam konklusion, säger Johan.

Läs mera

Läs mera om SLC.

Siffror

13000 medlemmar har SLC i landskapsförbunden och 20 000 medlemmar via skogsvårdsföreningarna.

5500 aktiva gårdar i förbundet.

300 deltagare var det på SLC:s kongress i Nådendal hösten 2015. Kongressen ordnas vart tredje år.

83 arbetsgrupper eller kommittéer hade SLC en representant i under år 2015, både i Finland och i EU-sammanhang.

50 utlåtanden om lagförslag eller utkast till förordningar ger SLC ut per år och 20 höranden i riksdagen.

Årtal

1945 grundades SLC genom att de fyra redan existerande landskapsförbunden slogs ihop.

1995 kom den största enskilda omställningen för jordbruket under verksamhetshistorien i SLC i och med inträdet i EU.

2015 firade SLC verksamhetens 90-årsjubileum.

55427_t.jpg

Många nya medlemmar för Pensionärsförbundet

Medlemsrekrytering är något man kan inom Svenska pensionärsförbundet. Under år 2015 fick man rekordmånga nya medlemmar.Läs mera »
13.12.2016 kl. 15:05
55388_t.jpg

Bootcamp för hantverksföretagare

En av Nylands Hantverks målgrupper är hantverksföretagare – både sådana som har hantverket som sin huvudsyssla och sådana som gör det vid sidan av något annat. Flera av föreningens aktiviteter finns till för att stödja och utveckla hantverksföretagarna.Läs mera »
12.12.2016 kl. 10:03
55327_t.jpg

Strömmingsmarknaden är ett stort evenemang

För Åbolands Fiskarförbund är strömmingsmarknaden i Åbo ett årligt evenemang där medlemmarna får träffa varandra och sälja fisk under glada och välbesökta marknadsdagar.Läs mera »
08.12.2016 kl. 09:02
55006_t.jpg

Mot nya utmaningar efter en framgångsrik Gymnaestrada

För Finlands svenska gymnastikförbund (FSG) var fjolåret ett mycket aktivt år i och med den stora Gymnaestradan i Helsingfors. Där samlades under en vecka 21000 deltagare från olika länder och på programmet stod uppvisningar från det mesta inom gymnastikväg.Läs mera »
23.11.2016 kl. 12:50
54921_t.jpg

Ny strategi gör SFV:s verksamhet tydligare

Svenska folkskolans Vänner (SFV) har länge arbetat med att stödja bildningsarbetet bland finlandssvenskarna. Det är en bred och mångfacetterad uppgift och nu förbereds en ny strategi som ska börja gälla 2018.Läs mera »
21.11.2016 kl. 10:41
54869_t.jpg

Dynamiskt kansli och moderna system hos Finlands Svenska Scouter

För personalen på Finlands Svenska Scouters (FiSSc) kansli är ingen dag den andra lik. Man stödjer medlemskårerna, driver projekt, sköter om fortbildning för ledare och personal samt arbetar tillsammans med förbundets förtroendevalda med verksamheten.Läs mera »
18.11.2016 kl. 07:57
54835_t.jpg

FRK i Åboland behöver fler medlemmar

Röda korset i Finland är ett offentligrättsligt samfund och en av Finlands största medborgarorganisationer. Det senaste året har varit exceptionellt i och med de stora flyktingvågorna och det finns utrymme för fler att engagera sig.Läs mera »
16.11.2016 kl. 13:49
54814_t.jpg

Kurser och information för bättre psykisk hälsa

Ett av Psykosociala förbundets viktigaste verktyg i arbetet med psykisk hälsa och ohälsa är olika former av rehabiliteringskurser. Genom information vill man också sprida kunskap och minska på fördomar.Läs mera »
15.11.2016 kl. 13:05
54662_t.jpg

Samfundet Folkhälsan är kittet

När man hör talas om Folkhälsan tänker man kanske i första hand på olika vårdtjänster och annan serviceproduktion för medborgare i alla åldrar, eller aktiva lokalföreningar och simskolor. Men organisationen är mer omfattande än serviceproduktionen och de ca 100 lokala föreningarna. Bland annat forskning och utveckling står också högt på agendan. I mittpunkten av allt detta finns Samfundet Folkhälsan – kittet som håller ihop verksamheten.Läs mera »
07.11.2016 kl. 07:54